Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach dotknutej osoby

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno

ArtroPro s.r.o.

Sídlo:

Okružná 9877/19, 039 01 Martin

IČO:

44353472

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,odd.: Sro, vl.č.50224/L

Prevádzkovateľ v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Osobnú údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z.z. v spojitosti so:

 • zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: zdravotná poisťovňa dotknutej osoby, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe, Národné centrum zdravotníckych informácií, osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.

V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 20 rokov j osoby/20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

Dotknutá osoba má právo:

 1. získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Akprevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva,dotknutá osoba má právo získať prístup k týmtoosobnýmúdajomainformácieoúčelespracúvaniaosobnýchúdajov;kategóriispracúvanýchosobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byťosobné údaje poskytnuté,najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii,akje to možné; dobe uchovávania osobných údajov,ak to nie je možné, informáciu o kritériách jejurčenia;právepožadovaťodprevádzkovateľaopravuosobnýchúdajov týkajúcichsa dotknutejosoby,ichvymazaniealeboobmedzenieichspracúvania,alebooprávenamietaťspracúvanie

osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;

 1. na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 2. na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
  1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
  2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
  4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 3. Podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

Dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme zdravotná dokumentácia pacientov nemá právo na vymazanie osobných údajov, nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov, nemá právo na prenosnosť osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov dotknutou osobou za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Virtuálna prehliadka